ครูสมหวัง ดีแท้ Somwang Deethae

ครูสมหวัง

l

ชื่อครูสมหวัง  ดีแท้ E-mail: cmpoly2006@hotmail .com
มือถือ   086-9181165    ที่ทำงาน 053-211592 : Fax 053-211468
ปัจจุบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ปี 2554 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านน้ำจำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ระดับมัธยมต้น       โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (วิทย์-พละศึกษา)
ระดับมัธยมปลาย   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  (วิทย์-คณิต)

ระดับอนุปริญญา    วิทยาลัยครูลำปาง (อว.ท.คอมพิวเตอร์ 2531)

ระดับปริญญาตรี     วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2533 )

ระดับปริญญาโท    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศษ.ม.อาชีวศีกษา ปี 2546)

ประกาศนียบัตร บริหารการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (2553)

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารการศึกษา ที่ Western Univercity จังหวัดกาญจนบุรี (2554)

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  บริหารการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (2555)

การทำงาน

ปี 2533  อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม กทม.

ปี 2534-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
สอนวิชา Ms-Windows,Ms-Word,Ms-Excel
โปรแกรม Photoshop
โปรแกรม PowerPiont
โปรแกรม Page Makger
โปรแกรม Flash 8, Flash Effect maker
Flash Intro Banner
การสร้าง Web page สร้างเว็บด้วย WordPress

ผลงานวิจัย

2546  : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา Ms-Windows,Ms-Word, Ms-Excel ได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ

2548 :  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ สำหรับผู้เรียนพิการ  ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการหนึ่งวิทยาลัยฯหนึ่งนวัตกรรม

2551  : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการสร้างเว็บเพจสำหรับเด็กพิการ

2552  : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง

2555 : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัยจาก สภาวิจัยแห่งชาติ

หน้าที่พิเศษ

– ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
– หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

–  สอนหลักสูตรพิเศษ
– วิชา การสร้างเว็บเพจ

–  สอนหลักสูตรวิชาชีพ (ปวช.ปวส.) ผู้เรียนพิการ

–  สอนสามเณร ตามวัดที่วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมือด้วย
9vO#xIEy9SUE

Posted in ประวัติครูสมหวัง | Leave a comment